Home
Even voorstellen
Onderzoek
Management
Advisering
Mijn werkwijze
Nieuws
CV
Contact

Best Value

B-certificaat

      

    VCA-VOL

 

 

Ik faciliteer en ontzorg bedrijven in Nederland bij aanbestedingen en met name Europese aanbestedingen. Ik zorg ervoor dat de bedrijfsmedewerkers die de aanbestedingen moeten doen worden ontlast. Hun taak wordt daarmee plezieriger waardoor de motivatie voor de aanbesteding groter wordt. Daarbij deel ik graag mijn ervaringen uit het recente verleden in aanbestedingstrajecten in het tenderteam. Ik vind kwaliteit en snelheid belangrijk om de kosten van het aanbestedingstraject zo laag mogelijk te houden. Daarbij vind ik een intensieve en open communicatie in het tenderteam een voorwaarde. Alleen dan kan er gekomen worden tot een kansrijke aanbieding.

De Europese aanbesteding is complex en vereist in het begin een zekere mate van abstracte benadering. Veel kleinere bedrijven zijn van mening dat zij weinig kans maken in de concurrentie met de grote bedrijven en besluiten dan om niet mee te dingen. Dat is jammer want het is niet helemaal waar. De ervaring leert dat er toch mogelijkheden zijn om aan een aanbesteding te kunnen deelnemen en zo mogelijk de gunning te winnen. Bijvoorbeeld met het vormen van een tijdelijke combinatie met een of meerdere bedrijven, waardoor de combinatie wel voldoet aan de financiële en technische inschrijvingsvereisten. De ervaring leert dat combinaties voor aanbestedende diensten interessant zijn.

Eenmaal besloten op een uitvraag in te gaan is het belangrijk om de uitvraag te doorgronden en de scope van de uitvraag nauwgezet te bepalen. Dit, om snel en gericht een visie, antwoorden of oplossingen, die je als aanbiedende partij in de inschrijving wilt meenemen, te kunnen formuleren. Het stellen van de juiste vragen aan de opdrachtgevende organisatie is hierbij een belangrijk middel.
Vaak wordt er een Plan van Aanpak  gevraagd (soms ook wel genoemd een visiedocument of projectplan) waarin de aanbieder moet aantonen dat alle procesmatige- en projectmatige aspecten worden begrepen en kunnen worden waargemaakt.
Bij referenties worden vaak eisen gesteld aan tijdsperioden en projectomzet. Veelal zit hier ook de moeilijkheid om als zelfstandige onderneming aan te kunnen gaan bieden. Tendering kan dan een oplossing bieden. Het is daarbij belangrijk goed te weten welke organisaties aanvullend zijn op de eigen core-business. Een goed inzicht in collega-organisaties en relevante kennisnetwerken is nodig.

 
De Verordeningen treden in werking op 6 december 2023 en gaan vanaf 1 januari 2024 van kracht. Elke twee jaar herziet de Commissie deze bedragen. Ook deze bedragen gelden dus voor twee jaar, tot en met 31 december 2025.

Voor klassieke overheidsopdrachten (onder artikel 4 Richtlijn 2014/24):

  • € 5.538.000,- voor werken. Dit was eerder €5.382.000,- onder de Gedelegeerde Verordening uit 2021;
  • € 143.000,- voor leveringen en diensten gegund door centrale overheidsinstanties en prijsvragen. Dit was eerder €140.000,-
  • € 221.000,- voor leveringen en diensten gegund door niet-centrale overheidsinstanties en prijsvragen. Dit was eerder €215.000,-;

Voor gesubsidieerde opdrachten in specifieke situaties (onder artikel 13 Richtlijn 2014/24):

  • € 5.538.000,- voor werken die voor meer dan 50% rechtstreeks door aanbestedende diensten worden gesubsidieerd. Dit was eerder €5.382.000,-;
  • € 221.000,- voor diensten die voor meer dan 50% rechtstreeks door aanbestedende diensten worden gesubsidieerd. Dit was eerder €215.000,-.

De drempels voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten blijven ongewijzigd. Hiervoor geldt dus nog steeds het drempelbedrag van € 750.000,- uit artikel 4 aanhef en onder d) van Richtlijn 2014/24.

Concessies

Voor concessies (onder artikel 8 Richtlijn 2014/23):

  • € 5.538.000,- voor werken. Dit was eerder € 5.382.000,-.

Bron: Kennisportal Europese aanbesteding

Naast de referenties is het aan te raden een projectteam te presenteren door, van alle in te zetten medewerkers, deskundigen, specialisten en anderen, het CV mee te sturen.

Ik heb bij een ingenieursadviesbureau een jarenlange ervaring opgebouwd in de te doorlopen trajecten om te komen tot een aanbieding die voldoet aan alle eisen en scherp ingaat op de EMVI-criteria (Economisch meest voordelige inschrijving).
Voor de opdrachtnemende partij kan ik het gehele traject sturen of geheel regelen.
Voor de opdrachtgevende partijen kan ik facilitair zijn in het nauwkeurig definiëren van de uitvraag. Nauwkeurigheid hierbij is van het grootste belang om uiteindelijk vergelijkbare aanbiedingen te kunnen ontvangen.